提案團隊的話

專案已經於 2021/09/30 結束了。

咱募資專案已經順利完成,感謝大家支持!Nā想beh買這本冊ê朋友,請點下底:

來買特刊!
台灣
\
群眾集資
\
出版

台文通訊 — 30冬紀念特刊

《台文通訊》是近代台語文運動上重要ê 1份台文刊物,欲做火種ê角色,向望延續台灣人ê言語、文字kap靈魂。

233% 233%
NT$583,402
目標 NT$250,000
贊助人數 398
時程 2021/07/01 20:00 – 2021/09/30 23:59
chat 傳送訊息
lock 只有部分贊助人看得到這則更新。
計畫更新發佈於 2022/02/13
計畫更新 #7 【台文通訊30冬紀念特刊】募資計畫重要通知:請確認住址,超商寄送方式調整!
▶ 《台文通訊》是近代台語文運動上重要ê 1份刊物。
#

《台文通訊》是1991年7--月鄭良光先生tī美國Los Angeles創辦ê全台文刊物
是現此時全世界iáu有teh發行ê台文刊物時間上久長--ê,mā是影響力上大--ê


▶ 《台文通訊》tī近代台語書寫實踐kap運動性,有真重要ê意義。#


▶ 誠心推薦#


註:因為版面限制,完整ê推薦文會刊tī《台文通訊——30冬紀念特刊》內底。


▶ 《台文通訊》ê特色kap草根運動 #


|實踐台語文讀寫|#

鄭良光先生成立「台文習作會」,創辦全台文ê《台文通訊》刊物
伊ê兄哥鄭良偉教授開發台語文ê電腦系統「TW301」,幫贊台文書寫資訊化、標準化
《台文通訊》自按呢開始30冬ê文字媒體,推廣台語文讀寫普及化kap交流。

|推動羅漢台文|#

王育德博士主張台文ài用羅馬字kap漢字合用ê書寫形式,利益台文普及。
李豐明先生、鄭良偉教授等tī 1975年創辦《台語通訊》,對第3期開始採用這款「羅漢合用」ê形式。
到1991《台文通訊》開始,就大部份使用羅漢合用,1寡有白話字對照、全白話字ê文章。
鄭良偉教授開發ê「TW301」台文輸入法,是輸入白話字輸出白話字kap漢字
尾手tī Windows環境,蘇芝萌先生mā開發「HOTSYS」台語文書系統,利益chia ê台文出版,
因為按呢,對戰後推廣白話字有真大ê幫贊,輸入法mā予使用者漸漸建立書寫標準化

|催生讀者聯誼會|#

《台文通訊》是1份「台文」刊物,mā有「通訊」ê意義,
除了提供交流ê管道,mā鼓舞各所在成立「台文通訊讀者聯誼會」
這款聯誼會,tī北美kap台灣組織真chē在地ê社群,甚至影響參與者koh去發展其他ê組織。
聯誼會大家做伙讀《台文通訊》以外,koh開班教白話字、研究台語,培養真chē讀者、作者
早期刊物內底有1-ê專欄是「我ê頭1篇台文」,就是真好ê證明。
現此時bē少台語文運動者,頭1篇、抑是早期ê
台文就是刊tī《台文通訊》。

培養台語文運動者 #

《台文通訊》提供1-ê平台,針對各種相關ê議題有chē-chē討論,
包括「台灣語文態度」、「台灣主體性」、「按怎推廣台語文」、「對台語文字ê看法」等等。
文學創作ê量mā差不多有1半,培養、實踐台語文書寫,是有上大ê意義。
文字媒體、議題討論、讀者聯誼會、資訊化系統等等因素,
影響真chē近代重要ê台語文運動者,mā影響愈來愈chē人關心kap參與。➭ 30冬前,《台文通訊》ùi海外影響到台灣島內。#

➭ 30冬後,《台文通訊——30冬紀念特刊》繼續傳承台語文ê新性命!#

《台文通訊》創刊號tī 1991年7月初一發行。
Tī 30歲生日這工正式公佈這ê計劃,
beh來發行《台文通訊——30冬紀念特刊》!
予愈來愈chē人會使了解這份刊物ê意義kap台語文ê運動史。

▶ 《台文通訊——30冬紀念特刊》是1本台語文文學、發展kap運動史ê入門冊。#

所有tú開始學台文、抑是已經會曉台文ê朋友,建議你一定愛收藏1本來讀。
這本特刊紹介、整理保存真chē咱台灣人用台語寫--落-來ê思想kap記持,
kā咱寶貴ê歷史留--落-來——
保存咱ê台灣史

Mā欲獻予現此時、未來ê台灣人,
有台文背景紹介,有相關議題討論,有台語文運動發展歷史,有台語文學創作,

伊是1本人人攏適合來讀ê冊——1本台文初學者ê入門冊


 《台文通訊——30冬紀念特刊》收錄ê內容kap重點


|上讚ê台文入門冊|
#

《台文通訊》就是正港ê台灣文學寶庫,全部用台文書寫
羅漢合寫ê形式來幫贊羅馬字初學者khah簡單來入門,
koh用台文討論台灣族群ê運命,記錄、創作台灣魂ê性命故事。
咱beh藉30冬這ê值得紀念ê日子,發行《台文通訊——30冬紀念特刊》,
予愈來愈chē台灣人、甚至外國朋友,來了解咱台語ê文字kap記持,咱台灣人ê歷史。
《台文通訊——30冬紀念特刊》是1本台灣人攏需要來讀ê入門冊。

|紹介台文通訊運動史|#

這本紀念特刊咱特別邀請參與《台文通訊》ê關鍵人物來記錄、紹介台文通訊ê發展經過
有創辦人鄭良光先生、早期北美時期Toronto(多倫多)台文編輯小組
蘇正玄先生。
另外koh特別邀請有台語文專長ê有志對無kāng角度來評論、評價這份刊物ê意義kap特色。

|早期文章、作者選集|#

編輯團隊ùi舊年開始討論beh收錄重刊ê文章kap內容,
向望無讀過這份刊物、無讀過早期文章ê朋友,會使真簡單來認bat這份刊物ê特色kap重點
咱有推薦整理幾ê代表性ê作家專欄,mā有照文章ê性質來分類、紹介。
這是1本beh了解台語文運動、台語文學、《台文通訊》上好ê入門冊!

|參與者30冬回顧|#

除了背景紹介kap早期文章選集,
咱koh去邀請過去有參與著這份刊物ê有志來做30冬ê回顧,
歷任總編輯全世界聯絡處ê負責人作者讀者等等,
來分享in對這份刊物ê記持kap心情。

|刊物、作者原稿公開|
#

《台文通訊——30冬紀念特刊》內底,除了文字記錄,
咱koh特別kā早期《台文通訊》1寡寶貴ê資料用相片ê方式來呈現予大家看,
有《台文通訊》專用ê批紙、《台文通訊》原稿、重要台文作家ê手稿等等。
這攏是頭1擺公開ê資料,邀請大家共同見證咱家己ê台語文學史、台語運動史!

▶ 邀請咱大家同齊行這條溫暖燒lō ê台文路#

 《台文通訊——30冬紀念特刊》出版計劃時間表 # 《台文通訊——30冬紀念特刊》出版計劃是實踐草根運動,完全民間志工發起--ê #

|超過50-ê志工鬥出力|

咱「台文通訊30冬紀念特刊籌備小組」完全是志工組成,無代表任何單位
,除了2-ê總編輯、4-ê主編,koh有數位化ê志工40幾ê。
Iáu有其他chē-chē有志一路鬥幫忙。
1本冊beh整理文獻、邀稿、出版等等,實在真無簡單
尤其參與ê人攏是義務奉獻家己ê時間、能力來做--ê。

|印刷需要大家鬥幫贊|#

印刷ê成本真傷重,編輯團隊攏是民間志工無法度負擔經費
需要社會大眾做伙來捐款,出錢幫贊印冊,才有可能完成這ê出版計劃!
個人請捐3本,1本會使家己看、2本送你ê好朋友
團體請捐10本以上,分予lín ê會員看,mā鼓舞大家組讀者聯誼會
咱贊助ê錢額除了製作贊助產品、寄送以外,其他攏會全部用來印冊

|助印捐冊予台文智識普及化|

除了出錢助印,家己會使提著冊,mā拜託大家做伙捐款送冊!
咱編輯團隊會看募資ê狀況,決定送冊ê單位kap數量。
有按算欲送咱ê志工、各所在ê圖書館、台語文系所、台語老師、
民間台語文團體、各種社會團體等等,mā歡迎贊助者留話建議。
冊若有夠,咱會委託出版社tī網路提供利便ê管道經銷,
將《台文通訊》這份刊物ê向望,繼續傳湠、普及--落-去!
 一般方案(1本9折、3本85折、10本75折) #
 〔1991典藏版〕方案


補充說明:典藏版杯chū仔(華語『杯墊』)ê圖是參考用,無包括杯仔、suh管。

寄送說明:
以上募資方案全部台灣國內免運費

海外ê朋友,因為疫情ê緣故,國際運費無俗,請你拜託台灣ê親友處理。
若是團體
特別ê需求,請先kap阮聯絡。
聯絡方式taibunthongsin30tang@gmail.com


 【純捐款助印】方案(3本、10本)


注意:這ê方案ê捐款者除了一張電子感謝批,bē收著其他物件。

咱編輯團隊會看募資ê狀況,決定送冊ê單位kap數量。
有按算欲送咱ê志工、各所在ê圖書館、台語文系所、台語老師、
民間台語文團體、各種社會團體等等,mā歡迎贊助者留話建議。
請大家做伙鬥支持!

➭  募資計劃ê目標:1人讀1本,予台文智識普及化! #印刷攏需要一定ê量,若量愈chē,1本ê印刷成本會愈俗,
按呢咱會使koh印較chē冊,予這本冊會使愈流通,予愈chē人了解台語文!《台文通訊——30冬紀念特刊》規格#

  • 寸尺:A4
  • 色水:冊皮彩色霧膜,內頁頭2章彩色,其他烏白
  • 冊皮:軟皮精裝
  • 頁數:粗估可能600頁(等待內容編排了後才會確定)
  • 訂價:新台票680
說明:
以上規格是暫定--ê,若有新ê進展阮會tī募資平台公告。

台文通訊30冬紀念特刊籌備小組#

  • 共同總編輯:鄭良光、陳雷
  • 共同主編:吳家銘、鄭智程、紀品志、林碧堂
  • 其他志工(數位化、校對、排版、設計、募資等等):40幾ê
  • 發行單位:聰美姊紀念基金會
  • 出版社:亞細亞國際傳播社

風險與挑戰

《台文通訊——30冬紀念特刊》會tī募資成功了後,開始做刊物編排、印刷,
因為刊物編排校對真了工,請大家耐心等待。

阮按算tī 2021年11月30進前kā募資ê項目kap捐冊ê部份全部寄--出-去,
相關進度kap消息咱會透過募資網站kā大家報告,感謝!

退換貨規則

募資ê刊物、其他產品,若有發現任何品質ê問題,
請kap阮連絡,阮會協助你辦理退換ê流程。

阮退換ê政策無包括下底:
* 無參與募資、透過其他管道買--ê。
* 所有人為無正常使用所造成ê損害。
* 已經有明顯使用--過ê痕跡。
* 天災造成ê任何損害,親像地震、風颱、做大水等等。
* 替換產生ê國際來回運費(建議募資先拜託台灣ê親chiâⁿ朋友收件檢查)。

客服聯絡方式

有任何想法、合作,請來批指教、參詳,感謝!
電子批:taibunthongsin30tang@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/tbths30tang
Twitter: https://twitter.com/tbths30tang

對計畫還有其他疑問嗎?請見常見問答

認為此專案有違規或不適合嘖嘖使用者的地方嗎?請填寫表單協助我們檢查。

NT$200
已被贊助 4

▶ 一張電子感謝批

單純支持,幫贊台文出版計劃!

預計於 2021 年十一月實現
NT$612
已被贊助 240

▶ 一般方案(1本9折,$612)

《台文通訊 — 30冬紀念特刊》1本 + 募資限定禮物1組。

台灣國內免運費。

預計於 2021 年十一月實現
NT$1,734
已被贊助 34

▶ 一般方案(3本85折,每1本 $578)

《台文通訊 — 30冬紀念特刊》3本 + 募資限定禮物3組。

台灣國內免運費。

預計於 2021 年十一月實現
NT$5,100
已被贊助 14

▶ 一般方案(10本75折,每1本 $510)

《台文通訊 — 30冬紀念特刊》10本 + 募資限定禮物10組。

台灣國內免運費。

預計於 2021 年十一月實現
NT$1,991
已被贊助 86

▶ 〔1991典藏版〕

《台文通訊 — 30冬紀念特刊》2本。

募資限定典藏版紀念品 6項:
(1) 典藏版印仔 1粒
(2) 典藏版杯chū仔 1塊
(3) 典藏版筆記簿仔 1本
(4) 典藏版光批 6張(3-ê款式)
(5) 典藏版貼紙 6張(3-ê款式)
(6) 典藏版資料giap仔 6張(3-ê款式)

台灣國內免運費。

預計於 2021 年十一月實現
NT$2,040
已被贊助 14

▶ 【純捐款助印】一張電子感謝批

捐款助印《台文通訊 — 30冬紀念特刊》3本。

◇說明:
編輯團隊會看募資ê狀況,決定送冊ê單位kap數量。按算捐予圖書館、台語文系所、台語老師、民間台語文團體、各種社會團體等等,mā歡迎贊助者留話建議。

◇備註欄:
歡迎推薦捐送單位予阮參考。

◇注意:
這ê方案ê捐款者除了一張電子感謝批,bē收著其他物件。

預計於 2021 年十一月實現
NT$6,800
已被贊助 6

▶ 【純捐款助印】一張電子感謝批

捐款助印《台文通訊 — 30冬紀念特刊》10本。

◇說明:
編輯團隊會看募資ê狀況,決定送冊ê單位kap數量。按算捐予圖書館、台語文系所、台語老師、民間台語文團體、各種社會團體等等,mā歡迎贊助者留話建議。

◇備註欄:
歡迎推薦捐送單位予阮參考。

◇注意:
這ê方案ê捐款者除了一張電子感謝批,bē收著其他物件。

預計於 2021 年十一月實現