台文雞絲麵 Tâibûn Kesimī

提案人 台文雞絲麵 | 訂閱式專案
NT$ 47,122 / 月

計畫更新 #2020第3季 台文雞絲麵計畫報告

2020/10/11 01:47

感謝!有你來做伙支持贊助,台文雞絲麵chiah thang維持運作。#


2020第3季ê計畫進度報告#1. ChhoeTaigi 字詞資料#

1-1. ChhoeTaigi 字詞資料收集#

ChhoeTaigi 詞庫、辭典siōng大ê特色就是整合超過30萬條ê台語字詞資料,利便ta̍k家1-pái來查詢使用,雖bóng已經bē少,iáu是有無夠ê所在。

Chín teh進行幾ê方向:
 • 收集無kâng字詞文獻資料,無版權問題--ê,kā數位化。
 • 問辭典作者ê意願,ChhoeTaigi免費提供線頂索引服務kap賣冊宣傳。
 • Chhōe辭典作者a̍h是遺族,討論開放阮來做公領域無營利授權kap數位化ê可能性。
目前tng teh進行ê部份,iáu無適合公開,暫時保留。

*若有人知影siáⁿ款台語字詞ê資料,mā歡迎提供資訊、來源,多謝。

1-2. ChhoeTaigi 字詞資料授權#

 • 目前有2本紙本辭典ê資料tng teh處理kap確定授權事項。
 • 因為koh teh進行,等完成chiah會kā資料kap消息公開。

1-3. ChhoeTaigi 字詞資料數位化(掃描、phah字)#

1-3-1. 《OO台語辭典》
 • 這季tng teh處理1本重要、有歷史意義ê辭典授權kap原冊掃描。
 • 因為原冊內容是手寫稿,koh是翻印本,試過幾nā款方式,尾手決定顧慮tio̍h成果ê品質kap尊重,特別專工1頁1頁人工用掃相片ê機器kap品質來掃,處理時間增加幾nā倍,掃描部份按算後1季chiah會完成。
 • Nā順利kā原冊掃描公開了後,就會進行數位化、翻譯做台文。

1-3-2. 《台日大辭典》台譯版更新計畫
 • 目前iáu teh處理整理ê格式,mā teh chhōe適合處理ê人選。
*若有人會曉日本kap台文,歡迎做伙來參與!


1-3-3. 《
TJ台語白話小詞典》(索引)張裕宏 亞細亞國際傳播社 2009

 • 阮計畫kap「國立成功大學文學院 台灣語文測驗中心」、「亞細亞國際傳播社」特別合作,提供《TJ台語白話小詞典》ê索引資料予ta̍k-ke使用!
 • 目前已經完成辭典主要詞條數位化、資料chiūⁿ網站,接sòa koh會進行kui本原冊人工校對、補1-kóa落勾ê詞條。

ℹ️  這本辭典有啥物特色?
 • 台大外文系、語言學研究所退休ê張裕宏教授編寫,投入台語研究4、50冬。
 • 現代口語ê詞chhōe khah有,kah詞類、語源kap例句,mā有華文解釋。
 • 紙本辭典寸尺真tú好,好chah好chhōe。
 • 國立成功大學文學院台灣語文測驗中心、亞細亞國際傳播社合作出版。

ℹ️  按怎用?
 • 有紙本辭典ê朋友,kāng款用 ChhoeTaigi 辭典網站chhōe字詞,nā有出現「TJ台語白話小詞典」ê資料,請看頁數去掀紙本辭典ê內容。
 • 無辭典ê人朋友,知影這本辭典有收你beh chhōe ê詞,ē-sái去買來參考。

🌏  Tó位買? 亞細亞國際傳播社:
https://www.pcstore.com.tw/haiang/M19279123.htm 

 🌱  這是「ChhoeTaigi台語字詞資料庫」ê子計畫之一,將紙本辭典索引數位化,hō͘有買辭典ê朋友khah好利用,mā hō͘ ChhoeTaigi ê使用者thang知影去買來看,利益台文出版。

 👉  故事án-ne生,歡迎辭典作者來參詳合作:https://www.facebook.com/ChhoeTaigi/posts/514532225977896

阮向望這擺合作ē-sái鼓舞khah chē辭典作者、出版社來合作。

1-4. ChhoeTaigi 字詞資料校對#

目前tng teh進行kui本原冊人工校對ê部份有:
 1. 1973 Embree台英辭典
 2. 2009 TJ台語白話小詞典
除了頂面所列--ê,ChhoeTaigi目前有--ê全部辭典資料,
已經用程式做格式檢查,koh人工校對原始資料進行修改,已經減少chē-chē錯誤。

1-4. ChhoeTaigi 辭典資料更新#

這季有更新ê辭典有:
 1. 《2011+ 教育部台語辭典》,更新到2020年8--月siōng新ê資料。Koh增加欄位資料:漢字台文(其他寫法)、無kāng所在ê講法、kāng義詞、反義詞。
 2. 《2016+ iTaigi華台對照典》,更新到2020年9--月siōng新ê資料。
 3. 《1956 台灣白話基礎語句》,增加已經完成數位化ê欄位資料:對應英文、英文說明、單位量詞、例詞、反義詞、例句、參照。
 4. 更新進行中ê人工校對資料:《1973 Embree台英辭典》、《2009 TJ台語白話小詞典》。

2. ChhoeTaigi 網站 #


2-1. ChhoeTaigi 網站軟體升級
#

 • 完成軟體組件定期升級,修正舊版本、安全性ê問題。

2-2. ChhoeTaigi 網站使用者介面體驗(UI / UX)改進
#

 • 字詞顯示介面重調整,khah一致、khah清楚。
 • 修改1-kóa介面文字kap說明。
 • 調整網站顯示ê效能,改進速度。
 • 因為FB訊息功能影響網站運作,暫時ka the̍h掉。Nā有需要,請直接來面冊專頁私訊。

2-2. ChhoeTaigi 網站chhiau-chhōe ê新功能開發、改進
#

 • 增加羅馬字chhiau-chhōe ê範圍,支援用「kāng款--ê」來chhōe所有無kâng ê講法,ke真利便。
 • 音節中央ê連字符(-),nā換做空白mā chhōe ē tio̍h。增加支援輕聲號(--)。
 • 增加「對應英文」ē-sái chhōe辭典「1956 台灣白話基礎語句」ê資料。
 • 更新資料庫格式。

2-3. ChhoeTaigi 網站主機升級#

 • 試驗幾個月了後,決定koh kā主機ê硬體sió-khóa升級,增加反應速度。

3-1. 【台語台文學習工具 推廣計畫】#


慶祝「ChhoeTaigi 辭典網站」(https://chhoe.taigi.info/)上線服務2冬,幫贊chē-chē學習台文ê有志來使用,阮決定無限期來免費支持願意學習台語、台文ê一般社會大眾,mā鼓舞in ê學習意願,所pái,開放完全免費ê講座予ta̍k-ke申請!

🐣【台語台文學習工具 推廣計畫】🐣
- 免費申請講座(車馬費、講師費、場地費阮來負擔)
- 紹介各種台語輸入法、台語辭典(包括手機仔kap電腦)
- 開放任何個人、單位申請(需要保證有10-ê人以上、對外開放)
- 申請者需要鬥安排所在、鬥宣傳(盡量tī交通利便ê所在)
- 講座時間、地點請私訊參詳(限台灣島內)
- 計畫時間:到「台文雞絲麵」收擔為止

🍎「講座內容」🍎
- 1場時間2~3點鐘,內容參考下底資訊(ē-sái調整)
- 1-kang beh排2場mā ē-sái。
- 主要講PhahTaigi台語輸入法kap ChhoeTaigi台語辭典
- 講者:台文雞絲麵負責人 Ngô͘ Hê-bí

#1. 體驗手機仔phah台語(無羅馬字基礎)
- 台文背景智識簡介(台文文獻歷史、運動史)
- 文字基本概念 - 字母、聲調、變調基本教學
- 體驗手機仔phah台文

#2. 紹介台語輸入法、辭典(有羅馬字基礎)
- 紹介各種台語輸入法 (手機仔:Android、Apple,電腦:Windows、Mac)
- 紹介各種線頂辭典網站ê功能
- 紹介辭典ê歷史、特色、teh使用ài注意ê代誌
- 按怎利用ke-si來有簡單、生活化ê學習方式
- 按怎幫chān你累積講話、書寫ê字詞

🍒「申請辦法」🍒
- 請私訊 台文雞絲麵:http://fb.me/TaibunKesimi
- 請盡量提早1個月申請

先註明:
- 申請者名姓(請盡量寫羅馬字)
- 手機仔號碼
- 單位(若無免寫)
- 向望ê日期時間
- 按算ê地點、地址(需要有投影設備)
- 有確定beh參加ê人數 - 參加對象 - 講座內容ê類型(#1、#2)

 💟 歡迎分享,感謝!💟
 

後1季ê計畫#


頂1季因為計畫執行ê內容有調整,先處理掃描kap網站更新ê事項,原底輸入法ê詞庫整理,sóa到後1季來進行。

後1季進度按算:
 • 整理輸入法ê開放詞庫,會予「信望愛台語輸入法」、「PhahTaigi台語輸入法」使用,開放予ta̍k家自由利用、校對。
 • 更新 PhahTaigi 輸入法(Android、iOS) ê字詞資料。
 • 更新 PhahTaigi 輸入法(Android) ê字盤介面設計(參考iOS版)、符號表。
 • 調整 PhahTaigi 輸入法(Android) ê部份功能。
 • 更新 ChhoeTaigi 辭典網站、手機仔app(iOS)ê字詞資料。
 • 繼續整理字詞資料,包括授權、掃描、紙本數位化、校對、翻譯等等。


向望ta̍k家繼續支持贊助,予阮有夠額ê資源thang繼續phah拚!
若有任何問題kap指教,歡迎kap阮聯絡,聯絡方式tī募資頁siōng下底。 #


感謝,勞力!

台文雞絲麵 發起人 Ka-bêng
2020.10.11
註冊 / 登入後才能留言。

© 嘖室股份有限公司