fiber_smart_record
收錄於 Mu-An Chiou 主題館。
台灣
\
訂閱式專案
\
教育
提案人 台文雞絲麵

台文雞絲麵 Tâibûn Kesimī

all_inclusive

累計集資金額

NT$ 45,254 / 每月

 • 贊助人數:150

  不重複贊助人數:402

  150

來煮1碗好食ê台文雞絲麵,支持阮ê總舖師ta̍k個月維持開發,利便台語文學習ê ke-si(工具),包含「ChhoeTaigi台語辭典」、「PhahTaigi台語輸入法」等等,拜託lín做伙來支持!

開始於

2020/04/07 09:00

計畫更新發佈於 2022/02/13
感謝有你!#計畫更新 改去社群平台 FB/Twitter

「雞絲」和台語「ke-si(工具ê意思)」ê音kāng款。#


「台文ke-si麵」,就是欲來款台文ê利便學習ê ke-si。「麵」1條1條細細條,就是眾人1-ê人出1寡力量,就thang完成1碗大代誌。「台文雞絲麵」計畫,欲招ta̍k家做伙支持,幫贊開發學習台語、台文ê軟體kap服務。
現此時上好用ê台語文ke-si,攏是靠民間家己募資發展來--ê。#

親像「台語信望愛」開發ê辭典網站「台日大辭典(台譯版)」、「甘字典」,koh有「信望愛台語客語輸入法」。

我有開發『ChhoeTaigi 找台語』辭典網站、辭典手機仔app(Android版、iOS版),整理台語字詞資料庫。嘛有開發手機仔ê「PhahTaigi 台語輸入法」,有Android版、iOS版。


因為資源無穩定,長期無人固定維護kap更新⋯⋯#

我負責ê「ChhoeTaigi 台語辭典」,內底真chē字詞資料iáu欠人工校對,辭典網站無工程師去固定更新、修改字詞資料,a̍h是修改程式。「PhahTaigi 台語輸入法」嘛需要一直更新字詞庫、修改問題等等。

「ChhoeTaigi 台語辭典」、「PhahTaigi 台語輸入法」,lóng是靠我家己1-ê人,犧牲時間來做--ê,嘛愛家己負擔ta̍k個月辭典網站ê費用、開發者ê年會會員費用。雖然有1部份靠公開募資、爭取獎助金計畫,大部份嘛是家己愛用家己時間、費用處理。總--是,kan-na孤1-ê人犧牲氣力iáu是無夠,進度siuⁿ慢,問題bē赴處理,錢嘛一直了。

(另外,親像「信望愛台語客語輸入法」ê字詞庫有bē少錯誤,一直無人整理。Windows版ê輸入法因為Windows改版無支援舊ê程式,致使chē-chē人無法度使用等等。)


除了維護,嘛需要開發koh較好ê功能!#

「ChhoeTaigi 台語辭典」ê資料庫mā會整理辭典字詞資料,來整理較好較完整ê字詞資料,siāng時提供予「信望愛台語客語輸入法」、「PhahTaigi 台語輸入法」使用。

「ChhoeTaigi 台語辭典」除了現有ê辭典需要校對、補充以外,嘛已經按算開始收錄1寡真好用ê紙本辭典ê索印資料,有辭典ê人會較利便查詢,無辭典ê人mā較知影koh有啥物辭典有收,去kā作者交關,增加台語ê市場。

「PhahTaigi 台語輸入法」若有資源,向望thang趕緊解決tī Windows 10、macOS無較利便學習ê台語輸入法設計,開發PhahTaigi ê Windows、macOS版本。

「PhahTaigi 台語輸入法」嘛需要投入資源做koh較現代ê輸入法功能開發,親像:固定更新字詞庫、支援台文/英文切換、紀錄個人詞頻、使用者自訂詞庫、khah利便ê字盤排列、公開詞庫格式等等。
(計畫實際ê進度愛看募資ê狀況)#

固定ê更新計畫:#

 • ChhoeTaigi:更新、修正台語字詞資料庫
 • ChhoeTaigi:更新辭典網站、app ê字詞資料庫
 • ChhoeTaigi:維護改進辭典網站、app軟體
 • ChhoeTaigi:更新「信望愛台語客語輸入法」字詞資料庫(若有完成建立公開詞庫)
 • PhahTaigi:更新輸入法Android、iOS app ê字詞資料庫
 • PhahTaigi:維護、改進輸入法ê Android、iOS app

短期ê維護、開發計畫:#

 • ChhoeTaigi:開發 ChhoeTaigi Android app
 • ChhoeTaigi:「Embree台語辭典」kui本人工校對、紙本掃描上網
 • ChhoeTaigi:「台灣白話基礎語句」數位化台文、華文、英文ê例句資料。
 • ChhoeTaigi:「iTaigi」ê資料更新,過濾無適當ê字詞
 • ChhoeTaigi:修正、公開「信望愛台語客語輸入法」ê詞庫資料
 • ChhoeTaigi:「ChhoeTaigi 辭典 2.0 紙本辭典擴展計畫」,收錄辭典ê索引資料,利便查詢kap鼓勵買冊
 • ChhoeTaigi:「ChhoeTaigi 辭典 2.0 紙本辭典擴展計畫」已經按算收錄「TJ台語白話小辭典」、「台語音外來語辭典」等等ê辭典索引資料
 • ChhoeTaigi:收錄、數位化1寡有價值ê絕版紙本辭典,kap作者參詳授權
 • PhahTaigi:修正候選字詞排列方式。
 • PhahTaigi:修正使用者反應ê問題,Android、iOS版。


中期ê維護、開發計畫:#

 • ChhoeTaigi:增加語詞資料庫,譬喻「台語百科 @Wikia」、「維基百科白話字版 @Wikipedia」
 • ChhoeTaigi:「台日大辭典(台譯版)」更新計畫,日文數位化、台譯校對、華文翻譯等等
 • PhahTaigi:開發較利便ê台英輸入切換,字盤調整koh較好用ê設計,改善使用體驗等等
 • PhahTaigi:開發 PhahTaigi Windows 台語輸入法(支援 Windows 10、舊版 Windows)
 • PhahTaigi:開發 PhahTaigi macOS 台語輸入法
 • PhahTaigi:「台語輸入法延伸計畫」,予其他現有ê平台、軟體已經有ê輸入法,嘛會使phah台語
 • PhahTaigi:研發台語輸入法核心技術,候選字演算法、常用詞詞頻、使用者詞頻、使用者自訂字詞、字詞語句學習等等


長期ê維護、開發計畫:#


 • ChhoeTaigi:開發字詞學習、測驗ê手機仔app、網站
 • 台文雞絲麵:開發台語入門數位教材、手機仔app、網站
 • 台文雞絲麵:開發台語學習Game appTa̍k個月有固定ê金額thang支持維護、開發、負擔ê固定成本。#

現此時真chē軟體、服務攏改做月費模式,因為按呢才會使支持固定開發、維護ê服務成本。台文ê使用當咧推廣ê階段,tī社會嘛無夠吸引力thang用收費ê模式。所以我決定用ta̍k個月「訂閱式」ê募資計畫,thang予每1-ê人用少少、固定ê費用長久維持這ê計畫,向望ta̍k家做伙來支持!

嘛向望未來若有機會發展,用chia ê ke-si做基礎,開發台語文教育相關ê商業模式,來維持產品家己固定ê開銷成本。


方案選擇:#
其他方式:#

若方案1~8你攏毋知按怎用,下底提供1-ê方式,1步1步教你按怎操作,去銀行匯款:
https://bit.ly/kesimiginhangkauhak

予所有ê人thang使用好ê台語ke-si,無學習必要ê進階功能kan-na開放予有參加募資ê朋友。#

開發chia ê產品,主要ê目的就是會使幫贊chē-chē有意願學習台語ê朋友,有較利便ê學習ke-si thang使用。開發ê成果若主要是教育學習功能ê部份,會完全開放免費使用,嘛開放程式、資料予所有ê人使用、發展。

若是較進階ê功能,無影響學習--ê,會kan-na開放予有參加募資ê朋友來使用,算是1寡回報,嘛鼓勵ta̍k家支持開發koh較好ê產品、服務,培養健康ê台語文市場發展。詳細ê功能看募資ê情形,未來會koh公佈,敬請期待。

每1季(3個月)會公開報告更新完成ê進度kap未來ê計畫。

Ta̍k年ē tī全台灣無kâng所在(北、中、南、東)舉辦1場以上ê免費講座,紹介按怎使用「台文雞絲麵」ê產品,來利便學習台語。


「PhahTaigi 台語輸入法」、「ChhoeTaigi 台語辭典」開發者,「台文博覽會」發起人。#

我ê網路偏名Ngô͘ Hêbí,本名Ngô͘ Kabêng。手機仔軟體、電腦軟體、網站ê程式工程師,嘛是台語文ê工作者。

 • 台文學習工具——「台文雞絲麵」計畫發起人 
  • 「PhahTaigi 台語輸入法」開發者
  • 「ChhoeTaigi 台語辭典」開發者
  • 「ChhoeTaigi 台語字詞資料庫」數位化、整理
 • 議題chhui-sak、活動、NGO相關
  • 「打狗台語開講社」前社長、現任組頭
  • 「台文博覽會」發起人
  • 「打狗台語文促進協會」共同發起人
 • 媒體節目相關
  • 「台語相借問」YouTube節目製作人
  • 台文影片軟體、字幕等等技術指導
 • 出版相關
  • 《台文博覽會》刊物
  • 《阿姨有烏鞋--無?》台語畫本(得著文化部補助,個人出版、發行) 
  • 創作《高雄228》畫本故事(得著2017阿却賞,李江却出版) 
  • 《台文通訊——30冬紀念特刊》計畫發起人、共同主編
  • 台文聽phah、編輯、校對、出版
  • 台文設計、排版軟體技術指導
  • 台語廣播節目指導
 • 文創品牌
  • 「Tâi-gí Niau 台語貓」創作者
 • 賞項:
  • 得tio̍h陳文成博士紀念基金會——台文通訊30冬紀念獎(2021):科技運用獎
  • 得tio̍h 2017阿却賞——國中台語畫本故事(頭名)
 • 教學經歷:
  • 高雄市本土語言台語支援人員
  • 高雄市國中台語社團、國小台語課講師
  • 高雄市第一社區大學、高雄市鎮港園社區大學講師
  • 高雄市長老教會(德生教會、岡山教會)松年大學講師
  • 法國台灣協會、美國北加州台灣會館、英國倫敦台灣人團契講師
  • 台南市本土語言輔導團研習講師

(下底照名姓順序排)#(下底照名姓順序排)#歡迎做伙來關注siōng新ê消息:#

子計畫網站:#歡迎用公司、單位名義支持,名單會公開tī下底。#

 • 單位無限定贊助形式,歡迎其他資源贊助、鬥kha手!
 • 若有單位贊助有特別需求(抵稅、捐款證明等等),歡迎來phoe聯絡,會另外提供捐款方式。
 • 贊助金額若有夠交通費,就有提供2~6點鐘ê講演、研習服務,紹介按怎使用咱ê ke-si。
 • 其他詳細資訊、問題,請來phoe參詳 ,多謝。

贊助單位:#有任何想法、合作,請來phoe指教、參詳,感謝!#

電子phoe:taibunkesimi@gmail.com

風險與挑戰

因為人力、資源kap計畫安排ê緣故,有可能無法度照按算ê進度來行。阮團隊會盡力完成目標,若準講無法度完成,會將新ê計畫公告、說明予大家了解。多謝!

退換貨規則

本計畫是長期ê計畫,贊助者是贊助支持產品開發,貢獻予社會使用。因為每個月攏固定有人事開銷,所以已經贊助ê費用bē退錢。若無欲koh贊助,請停止贊助,後個月就無koh收費。

客服聯絡方式

有任何疑問、建議,歡迎來批:taibunkesimi@gmail.com

對計畫還有其他疑問嗎?請見常見問答

認為此專案有違規或不適合嘖嘖使用者的地方嗎?請填寫表單協助我們檢查。

© 嘖室股份有限公司