【I got you 浪我罩你】線上訂閱中途計畫

社會 By 毛小愛Fluv
NT$164,216 / 每月
all_inclusive長期訂閱
 

浪少年有未來 | 更生少年蛻變募資計畫

社會 By 更生少年關懷協會
NT$77,313 / 每月
all_inclusive長期訂閱
 

毛孩,再見:毛孩身後祝福計畫

社會 By 毛孩樂土
NT$10,756 / 每月
all_inclusive長期訂閱
 

Vietnam Insider-第一手越南新聞

社會 By Vietnam Insider-第一手越南新聞
NT$5,124 / 每月
all_inclusive長期訂閱
 

關懷長者⎟社會扶持計畫

社會 By 雙連安養中心
NT$4,799 / 每月
all_inclusive長期訂閱
 

鬼島之音《大麻煩不煩》podcast 訂閱集資

社會 By 鬼島之音
NT$31,709 / 每月
all_inclusive長期訂閱
上一頁 1